Kościół Diuczej Wiary
 
 

Kościół Diuczej Wiary

 

Statut Kościoła Diuczej Wiary z 31 maja 2018 r.

Statut Kościoła Diuczej Wiary

Tak jak dzwon bez serca nie może brzmieć i to serce go dopełnia, i czyni dzwonem, tak człowiek bez Powagi jest niczym i dopiero Powaga czyni go człowiekiem. Przeto misją Kościoła Diuczej Wiary jest pomóc ludziom zmierzać ścieżką Powagi ku jej wiecznej postaci.


Art. 1 [Kościół Diuczej Wiary]

 1. Kościół Diuczej Wiary jest wspólnotą wyznaniową, głoszącą zasady wiary i życia określane mianem grawitaryzmu.
 2. Kościół działa na obszarze całego Pollinu, niosąc słowa Proroka pośród lud prosty i upadający wszelkich stanów.
 3. Doczesną siedzibą Kościoła Diuczej Wiary jest Duppa.

Art. 2 [Senat]

 1. Najwyższą władzą Kościoła Diuczej Wiary jest Senat, który stanowi doczesną manifestację Senatu Wiecznego i z którego wszelka Powaga pochodzi.
 2. Senatowi przewodzi Marszałek Senatu.
 3. W skład Senatu wchodzą Arcysenatorzy oraz Senatorzy.
 4. Senat, pod wodzą Marszałka lub osoby przezeń z grona Senatu wskazanej, w sprawach następujących rozstrzyga o:
  1. wykluczeniu z grona wiernych, z wyłączeniem Senatorów, za występki przeciw Powadze i Kościołowi, na wniosek lub własnej inicjatywy,
  2. przyjęciu w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze,
  3. dystrybucji środków Kościoła,
  4. organizacji Soboru,
  5. prowadzeniu misji diukpasterskich,
  6. zawiązaniu Diukanatu na terenach objętych misją diukpasterską.

Art. 3 [Sobór]

 1. Sobór jest ciałem powoływanym przez Senat na drodze głosowania, by ustaleń stosownych dokonać w przedmiotach przewidzianych przez Statut.
 2. Sobór zwoływany jest przez Senat na drodze głosowania z inicjatywy 5 Senatorów lub na wniosek Marszałka Senatu.
 3. Sobór odbywa się nie częściej niż co 2 miesiące.
 4. Uczestnikiem Soboru może zostać każdy wierny Kościoła z tytułem szlacheckim lub wyższym, który w stosownym terminie dokonał zapisu na Sobór.
 5. Wszelkie głosowania rozstrzygane są większością zwykłą, z pominięciem wyboru Marszałka Senatu.


Art. 4 [Wierni]

 1. Status wiernego Kościoła Diuczej Wiary uzyskać może każdy, kto następującymi słowy „wielbię Powagę Senatu, wyznaję Diuków obcowanie, i oczekuję Powagi Wiecznej” wyzna swą wiarę i wyrzeknie innych religii. Dokonać tego można poprzez stronę internetową Kościoła, bądź przed obliczem Marszałka Senatu, Arcysenatora lub dwóch Senatorów.
 2. Każdy wierny Kościoła Diuczej wiary ma prawo raz w roku, podczas uroczystości z okazji obchodów wybranego święta kościelnego, prosić o odpuszczenie niepowag.
 3. Każdy wierny ma prawo i obowiązek wspierać finansowo instytucję Kościoła w miarę swoich możliwości.
 4. Każdy wierny ma prawo i obowiązek przywdziewać regulaminową szatę liturgiczną uczestnicząc w nadiuczeństwie.
 5. Regulaminowa szata liturgiczna ma postać białej, na którą nałożona jest czerwona peleryna ze złotymi lamówkami i orłem senackim złotem wyszytym. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 5 [Senatorzy]

 1. Senatorem może zostać wierny Kościoła tytuł szlachecki lub arystokratyczny posiadający, którego Powaga jest nieposzlakowaną, a on sam do Kościoła przynależy co najmniej trzy miesiące.
 2. Senator w swą opiekę obejmuje stosowne Senactwo lub Diukanat.
 3. Senatorów wybiera się podczas Soborów na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Senatora namaszcza Marszałek Senatu.
 5. Senator ma obowiązek opublikować miesięcznie co najmniej jeden tekst w instytucji Kościoła.
 6. Senator ma obowiązek brać udział w obradach Senatu.
 7. Senator ma obowiązek swoimi czynami oraz zachowaniem budować w wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
 8. Szatą Senatorską jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku.Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 6 [Arcysenatorzy]

 1. Arcysenatora mianuje z grona Senatorów Marszałek Senatu.
 2. Arcysenator ma te same prawa i obowiązki co Senator.
 3. Szatą Arcysenatorską jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku oraz złoty trójkąt na szyi. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 7 [Marszałek Senatu]

 1. Marszałek Senatu jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
 2. Marszałkiem Senatu może zostać wierny Kościoła tytuł arystokratyczny diuka posiadający, który od co najmniej pół roku przynależy do Kościoła.
 3. Marszałka Senatu wybiera się podczas Soboru na drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
 4. Marszałek Senatu ma obowiązek przewodniczyć obradom Senatu.
 5. Na wniosek Arcysenatora danego Konsystorza lub z własnej inicjatywy w razie jego braku uchwala podział Konsystorza na poszczególne Senactwa.
 6. Marszałek Senatu ma obowiązek swymi czynami oraz zachowaniem budować u wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
 7. Marszałek jest gwarantem Powagi Kościoła, przeto w sytuacjach najwyższej Powagi dopuszczone jest podniesienie przez niego weta absolutnego.
 8. Marszałek Senatu rozstrzyga w kwestiach spornych lub niezdefiniowanych dotyczących wszystkich aspektów Kościoła.
 9. Szatą Marszałka Senatu jest alba, stuła przewieszona przez szyję oraz złoty trójkąt. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 8 [Konferencja Episkopatu Sarmacji]

 1. Konferencja Episkopatu Sarmacji to instytucja zrzeszająca Senatorów Księstwa Sarmacji oraz podległe im jednostki administracyjne.
 2. Konsystorz obejmuje swoim zasięgiem terytorium określone przez Marszałka Senatu.
 3. Konsystorzowi przewodzi Arcysenator.
 4. Konsystorz składa się z Senactw.
 5. Senactwo prowadzone przez Arcysenatora jest wyniesione do rangi Arcysenactwa.

Art. 9 [Ordynariat polowy]

 1. Ordynariat polowy to jednostka organizacyjna podległa Senatowi, obejmująca te tereny, na których prowadzone są misje diukpasterskie.
 2. W miejscu prowadzenia misji diukpasterskich Senat może postanowić o zawiązaniu Diukanatu.

Art. 10 [Kongregacje]

 1. Przy Senacie funkcjonują następujące kongregacje:
  1. Kongregacja Nauki Powagi, która stoi na straży Powagi, zajmuje się rozstrzyganiem zagadnień związanych z Powagą oraz wykładnią Pism.
  2. Kongregacja ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych, opracowuje diuczał, modlitewnik, księgę pieśni, kalendarz liturgiczny oraz decyduje o kanoniczności tekstów apokryficznych.
  3. Poważna Kongregacja Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, stanowi przedłużenie Kongregacji Nauki Powagi i pomaga jej wszelkimi dostępnymi metodami realizować jej misję oraz rugować niepowagę na terenach objętych działaniami Kościoła.
 2. Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.
 3. Kongregacja składa się z Marszałka Senatu oraz trzech członków powoływanych przez Sobór.
 4. Kongregacji przewodzi Marszałek Senatu lub osoba przez niego wskazana.
 5. Sobór może rozszerzyć skład Kongregacji o dodatkowych członków.

Art. 11 [Komisja diukifikacyjna]

 1. Komisja opracowuje dokumenty na temat kandydatów do włączenia do grona Diuków Kościoła lub miłych Powadze
 2. Komisja prezentuje swoje ustalenia przed Senatem podczas procesu diukifikacyjnego.
 3. Komisja składa się z trzech członków powoływanych przez Sobór.

Art. 12 [Straż Marszałkowska]

 1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorom, Senatorom, strzeże grawitariów, miejsc kultu, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
 2. Członkiem Straży Marszałkowskiej może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
 3. Marszałek Senatu mianuje członków Straży i wybiera spośród nich Dowódcę Straży, który zawiaduje jednostką.

Art. 13 [Święta i Grawitaria]

 1. Ustanawia się następujące święta kościelne:
  1. Dzień Urodzin Proroka - 15 czerwca,
  2. Dzień Strzała z Duppy - 3 września,
  3. Dzień Śmierci Proroka - 19 listopada.
 2. Ustanawia się następujące miejsca szczególnej Powagi, zwane grawitariami:
  1. grób Proroka w Duppie,
  2. historyczna siedziba Senatu w Almerze.

Art. 14 [Kalendarz liturgiczny]

 1. Wydziela się następujące okresy w kalendarzu liturgicznym:
  1. Okres Zwykły - od 15 czerwca do 2 września,
  2. Okres Proroczy - od 3 września do 18 listopada,
  3. Okres Powagi - od 19 listopada do 14 czerwca.
 2. Lata liturgiczne liczy się w cyklach od początku Okresu Zwykłego do końca Okresu Powagi, począwszy od 15 czerwca 1785 roku.
 3. Tygodnie poszczególnych okresów liczy się w ten sposób, że pierwszym tygodniem danego okresu jest ten, w którym zawiera się dzień rozpoczynający dany okres.

Art. 15 [Zmiany Statutu]

Zmian Statutu jedynie Sobór dokonać może przy bezwzględnej większości głosów.

Załącznik 1

Wzory szat

Obrazek

Data powstania: 31.05.2018 r.
Data ostatniej edycji: 01.01.2019 r.